Skap deg det drømmelivet du fortjener - uten dårlig samvittighet! Gratis infosamtale!

Kjøpsvilkår

Gründeruke På Sicilia

 

 1. Innledning:

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av GRÜNDERUKE PÅ SICILIA. Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende. 

 Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

 Ved kjøp av produktet/tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer disse vilkårene. Avtalen anses inngått når bestilling inkludert betalt depositum er sendt selger. 

 

 2. Avtalens parter:

 Selger er VOLO EQ-terapi & veiledning v/Elisabeth Jane Cannon, Bergveien 71, 3057 Solbergelva, [email protected], 0047 90088264, org.nr. 923947582 (heretter kalt selger). 

 Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper). 

 Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

 

 3. Pris

 Pris på GRÜNDERUKE PÅ SICILIA, versjon mai/juni`23, er 9.997,- NOK.

Prisen dekker 7 døgn hotellopphold, transport t/r flyplass, velkomstmiddag, sightseeing & opplevelser kalt "Mitt Sicilia".

Det er frivillig å delta på sightseeing, opplevelser og utflukter, men det blir ikke refundert noe for dette dersom kjøper bestemmer seg for ikke å delta. 

Prisen dekker ikke flyreise tur/retur og lunsj/middag under oppholdet (unntatt nevnte velkomstmiddag). Reiseforsikring og avbestillingsforsikring er ikke inkludert i prisen, og kjøper anbefales å kjøpe dette hos et forsikringsselskap før avreise. Velger hun å ikke tegne reiseforsikring, er det nødvendig å ha med seg det Europeiske Helsetrygdkortet. Dette anbefales å ha med på reise uansett, og bestilles gratis via HELFO.

Prisen omfatter også evt. avgifter/gebyr på Sicilia. Den avtalte prisen kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, transportpriser eller valuta. I dette tilfelle vil kjøper få en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Varsel om prisøkning vil i tilfelle meddeles kjøper senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning er gyldig. Kjøper kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 8 % av den avtalte kjøpesummen gir kjøper rett til å gå fra avtalen innen tre virkedager uten kostnader for seg.

 

 4. Betaling

Påmeldingen til GRÜNDERUKE PÅ SICILIA sikres ved betaling av et depositum på kr 1.997,- . Dersom depositumet ikke har kommet på konto to dager etter forfall, kan selger heve avtalen med mindre kjøper kan dokumentere at betaling har skjedd innen forfall.

Restbeløpet, kr 8.000,-, betales inn på samme konto tidligst 35 dager før avreise og senest 7 dager før ankomst. Dersom hele summen for oppholdet ikke er overført før ankomst, vil kjøper ikke få deltatt på Gründeruke eller få disponert hotellrommet ved Artemisia Resort. 

 

 5. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter GRÜNDERUKE PÅ SICILIA slik den fremgår av invitasjon, sosiale medier, nettsiden, bestillingsbekreftelse og detaljer og individuelle betingelser nevnt her i dokumentet. Opplysninger på sosiale medier og nettside kan bli endret før avtalen inngås. 

Når hele summen er betalt, har kjøper tilgang til GRÜNDERUKE PÅ SICILIA den valgte uken. 

 

6. Innreisebestemmelser

Dersom kjøper er borger i et EU/EØS-land, skjer innreise til Italia med gyldig pass. Er kjøper borger i et land utenfor EU/EØS, anbefales det å ta kontakt med sin ambassade for oppdaterte innreisebestemmelser i god tid før avreise.

 

Vedr. Covid-19: På skrivende tidspunkt (15.10.2022) er det ingen andre krav for å komme inn i Italia enn før covid. Endringer skjer hele tiden, og selger vil så langt det lar seg gjøre oppdatere disse på e-post for reisende til GRÜNDERUKE PÅ SICILIA.

 

 7. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter 

Selger kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom reisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med forannevnte. 

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor selgers kontroll, plikter hun å refundere kjøper alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kjøper kostnadsfritt tilbys å delta i en annen reise av tilsvarende kvalitet dersom selger tilbyr dette. 

Etter de samme vilkår som tidligere nevnt, vil ikke selgeren ha erstatningsansvar dersom reisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at reisen har begynt. Dersom reisen forkortes ved at selger eller kjøper avbryter den pga slike forhold, vil kjøper likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Selger plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for kjøper. Må reisen avbrytes, plikter selgeren å frakte kjøper tilbake til flyplassen uten kostnader og med minst mulig ulempe for kjøper. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. 

 

8. Særlige omstendigheter

Dersom det skulle vise seg nødvendig å avlyse GRÜNDERUKE PÅ SICILIA pga Covid-19 tiltak i Norge eller på Sicilia før avreisedagen, så vil hele summen tilbakebetales.

Selger skal snarest mulig yte passende bistand til kjøper i vanskeligheter under oppholdet. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og der det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Selger kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den kjøper.

 

9. Avbestilling mot vederlag

Kjøper har rett til å avbestille reisen frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. Depositumet vil da tilbakebetales.

Avbestiller kjøper etter at denne fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

  •  Avbestilling mellom 42 dager før og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: refusjon av det innbetalte beløpet minus depositumets størrelse.
  •  Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: ingen refusjon.

 

10. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse - frivillig avbestillingsbeskyttelse

Har kjøper tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, har kjøper rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom hun kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Kjøper plikter å underrette selger om avbestillingen så snart som mulig etter at kjøper er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. 

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kjøper selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Likestilte med plutselig og alvorlige hendelser som rammer kunden, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kjøper gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom e.l. 

Retten etter foregående punkter forutsetter at kjøper selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benytte, eller at hun selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter. 

Kjøper plikter å gi selger beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at hun er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Kjøper har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta på GRÜNDERUKE PÅ SICILIA. Forutsetningen er at selger gis melding om dette innen rimelig tid før ankomstdagen. Selgers opplysningsplikt etter disse vilkårene ansees oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil selgeren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Selger har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter. 

 

11. Kjøperens plikter

Kjøper plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser selger har publisert på sine nettsider. Kjøper plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmishold gir selgeren rett til å annullere bestillingen.

Kjøper plikter å gi selger de relevante informasjoner som hun forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen. Kjøper plikter å forvisse seg om at hun kan følge det reglement selger har satt, og kan delta på GRÜNDERUKE PÅ SICILIA uten belastninger for seg selv eller andre. 

Kjøper plikter å ta med seg gyldig pass og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å bestille fly t/r og ha kontroll på disse dokumentene. Hun plikter selv å tegne de forsikringer hun måtte føle er nødvendige. 

Kjøper plikter videre å rette seg etter selgers egne bestemmelser slik de er presentert for henne før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter de stedlige myndigheters regler. Kjøper skal videre rette seg etter de anvisninger selgeren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Selgeren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at hun ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. 

Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir selgeren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Selgeren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kjøper kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kjøper er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler. 

Dersom kjøper bestiller & forhåndsbetaler Fotoshoot med fotograf Irene Nobile/Almafotografia, og deretter ønsker å kansellere denne, må dette skje senest 30 dager før ankomst. Fotoshooten koster €150 og inkluderer shoot på location samt 10 redigerte bilder. Ekstra bilder kan bestilles av fotografen etter fotoshooten.

 

12. For få tilmeldte

Selger kan kansellere den enkelte uken dersom det kun blir solgt en -1- plass. Minimum for gjennomføring er at to -2- plasser er solgt. Fristen for kansellering er 14 dager før avreise. Skriftlig varsel ved kansellering vil nå kjøper før dette, og med en gang det er klart at det ikke vil komme flere påmeldte. Ved kansellering som i pkt. 12, vil kjøper få refundert hele det innbetalte beløpet så snart som mulig. 

 

 

 13. Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på min nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. 

Endringer i vilkårene gjelder bare for produkt som er solgt etter at den endrede versjonen er lagt ut på min nettside.

 

 14. Konfliktløsning

 Jeg er opptatt av at mine kunder er fornøyd med de tjenestene og produktene som jeg leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber jeg om at jeg underrettes så snart som mulig.

 Disse vilkårene og salg av produktet reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til produktet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

 Sist endret: 15.10.2022